Vedtægter

woop woop hejhje

Download i PDF format: Download 

 

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG

 

§ 1

 

Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

 

§ 2

 

Foreningens formål er:

 

At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager til varetagelse af fællesinteresser herunder forskønnelse af distriktet, samt varetage driften af det i området af foreningen ejede fællesantenneanlæg.

 

At samarbejde med andre lignende organisationer med hvem, der haves interessefællesskab.

 

At afholde oplysende og selskabelige sammenkomster efter bestyrelsens skøn.

 

§ 3

 

Medlemskab:

Enhver ejendom i laugets forsyningsområde er berettiget til at blive tilsluttet fællesantenneanlægget og blive medlem af lauget mod, at ejendommen forpligtiger sig til at betale gældende tilslutningsafgift og et årligt medlemsbidrag.

 

I forbindelse med indmeldelsen, som skal ske til bestyrelsen, udleveres et sæt vedtægter. Andelsforeninger, ejerforeninger, boligselskaber e.t.c. kan tilsluttes kollektivt og administreres efter aftale med laugets bestyrelse i de enkelte tilfælde.

 

Udmeldelse kan ske skriftlig til foreningens formand med 3 måneders varsel og efter betaling af eventuelle skyldige beløb.

 

§ 4

 

Medlemmerne forpligtiger sig til at holde deres installationer m.m. i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som misbrug og bestyrelsen kan foranledige afbrydelse af tilslutningen.

§ 5

 

Medlemmerne er forpligtiget til at deltage i såvel vedligeholdelses- som moderniseringsomkostninger. Dog skal omkostninger til en eventuel modernisering kunne dækkes af de løbende indtægter. Moderniseringsomkostninger, som ikke kan dækkes af de løbende indtægter, skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Til vedligeholdelse og modernisering af fællesantenneanlægget erlægges et årligt gebyr, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dette gebyr dækker også medlemskontingent til foreningen.


 

§ 6

 

Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af foreningens fællesantenneanlæg. De enkelte medlemmer hæfter ikke for disse udgifter udover det årlige gebyr.

Etablering og vedligeholdelse af tilslutningsledning fra stander til husinstallation er foreningen uvedkommende.

Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af noget beløb.

 

§ 7

 

Bestyrelsen bestemmer programudbuddet og sammensætning af pakker. Valget finder sted på baggrund af brugerundersøgelser samt indkomne forslag fra medlemmerne under hensyntagen til, hvad der er teknisk og økonomisk forsvarligt.

 

I spørgsmål, der drejer sig om programvalg, har alle betalende signalmodtagere (altså grundejere og lejere) stemmeret på generalforsamlingen, ligesom de har ret til at fremsende forslag til programvalg til bestyrelsen i henhold til vedtægtens bestemmelse herom. En på generalforsamlingen vedtagen afgørelse med betydning for programvalget er en vejledende beslutning, som bestyrelsen i videst mulig omfang skal følge med mindre vægtige grunde tilsiger, at anden beslutning træffes.

Vejledende brugerundersøgelse afholdes, hvis bestyrelsen skønner, der er behov herfor hvert år i oktober måned. I september har alle betalende medlemmer mulighed for at foreslå programmer til afstemning i oktober.

I november måned offentliggør bestyrelsen den nye sammensætning af programmerne og de kendte priser herfor.

På generalforsamlingen fremlægges de valgte programpakker og priserne herfor til godkendelse.

Informationer om afstemninger offentliggøres via Info-siderne.

§ 8

 

Bestyrelsen, der består af 7 personer, vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der afgår hvert andet år henholdsvis tre og fire medlemmer.

Der vælges tillige 2 suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

 

Formanden leder i samarbejde med foreningens sekretær foreningens arbejde og møder. I tilfælde af formandens forfald, træder næstformanden til. Bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i foreningens møder og arrangementer. Ved evt. forfald skal meddelelse gives til formanden.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 1 gang i kvartalet.

 


 

§ 10

 

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning.

Regnskabsaflæggelsen skal omfatte såvel driftsregnskab som status.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11

 

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer

Revisorerne vælges hvert år på generalforsamlingen.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

 

§ 12

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 20 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det

    kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisorer og revisor suppleant.

8. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres via Info-kanalen 5 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15% af foreningens medlemmer ønsker det.

§ 13

 

På generalforsamlingen skal hvert medlem personligt afgive sin stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Med simpelt stemmeflertal afgøres i almindelighed de fremlagte sager. Til forandring af Vedtægten fordres dog at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og, at beslutningen herom tages med 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer. Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling med samme dagsorden, på hvilken generalforsamling, der tages bestemmelse uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Her kræves almindeligt flertal for at forslaget kan vedtages.

 


 

§ 14

 

Foreningens ophævelse kan kun ske, når ¾ del af dens medlemmer stemmer herfor.

Beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler tages på den afsluttende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på den 2. ekstraordinære generalforsamling den 25 oktober 2008.

 

 

 

 

Formand: Tommy Kristensen

 

 

 

 

 

 

Dirigent: Finn Ebbesen